AIGRATYN BOLAN BOLANOK

hakda
Bellikden geçiň

“Exceed Sign” Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän öňdebaryjy belgi öndürijisidir.10 ýyldan gowrak eksport tejribesi bilen, “Exceed Sign” dünýädäki müşderilerimiz üçin professional OEM & ODM çözgütlerini hödürleýär.

Fabricasalan hat / kabinet / ADA belgisi we arhitektura belgisine ünsi jemlemek."Biz siziň alamatyňyzy hyýaldan has ýokary edýäris"

Belginiň diňe bir sowuk metal önümi bolman, eýsem dizaýneriň we ahyrky müşderileriň iň owadan arzuwlary bilen üstünlik işiniň nyşanydygyna ynanýarys.Şonuň üçin müşderilerimize WOW-a iň gowy zady etmek üçin her önümçilik prosesini gowulandyrmak üçin özümizi bagyşlaýarys.

habarlar we maglumatlar

IMG20181124095320

Degişli meýilnamalaşdyrmak we dizaýn saýlamagyň artykmaçlyklary näme?- Bellikden ýokary

Gowy alamat diňe bir giriş we duýduryş roluny oýnamak bilen çäklenmän, has owadan ekologiki gurşawy döretmek üçin daşky gurşaw bezegi hökmünde hem oýnap biler, şonuň üçin belgi meýilnamalaşdyrmak we dizaýn pudagy kem-kemden köpçüligiň ünsüni özüne çekdi we bazar bazary .. .

Jikme-jiklikleri görüň
IMG20181225185224

Gol önümçiligi üçin kim gowy abraý gazandyrýar?- Bellikden ýokary

Bellik barada aýdylanda, häzirki wagtda hemme ýerde görüp boljak mahabat modeli bolmaly.Uly hassahanalara, beýik binalara, seýilgähiň ajaýyp ýerlerine, amatly dükanlara, seýilgählere, gazonlara we beýleki ýerlere uly, hemme ýerde biziň alamatlarymyz bar.Görüp bolýar ...

Jikme-jiklikleri görüň
IMG20190304143204

Alamatlaryň roluny düşündiriň - Belgiden ýokary

Adamlaryň durmuşynda alamatlar, köpüsi köçelerde, awtobuslarda, ýollarda we beýleki köpçülik ýerlerinde ýüze çykýar, esasan duýduryş ýa-da ýatlatma roluny ýerine ýetirýär, alamatlar adamlaryň gündelik durmuşyndan aýrylmaz we gol önümçiligi hem möhümdir.Roadoluň iki gapdalyndaky ýol belgileri ...

Jikme-jiklikleri görüň
IMG20190223141024

Meýilnamalaşdyrmak we dizaýn nämä üns bermeli?- Bellikden ýokary

Bellik meýilnamalaşdyryş we dizaýn, gönüburçly dizaýn daşaýjy bolsun ýa-da tegelek dizaýn daşaýjy bolsun, yzygiderli we ekologiýa eýermelidir, kosmosda tertip duýgusyny üpjün etmelidir.Gaty köp alamat syýahatçylaryň garşylygyna sebäp bolar, gaty az alamat bolsa ...

Jikme-jiklikleri görüň
IMG20181016095940

Gol meýilnamalaşdyryş we dizaýn kompaniýalarynyň artykmaçlyklary näme?- Bellikden ýokary

Häzirki wagtda adamlar has gowy ýol görkezmek ýa-da adamlara howpsuzlyga we beýleki meselelere üns bermegi ýatlatmak üçin uly söwda merkezleri, metro, hassahanalar we ş.m. ýaly köpçülik ýerlerinde bellik meýilnamalaşdyryş we dizaýn plastinkasyny görüp bilerler.Ygtybarly belgi meýilleşdirmek we desi bilen ...

Jikme-jiklikleri görüň
IMG20181115103903

Alamatlary öndürmegiň haýsy aýratynlyklary bar?- Bellikden ýokary

Häzirki zaman bazaryndaky bellik önümçiligi adaty hyzmat elementine öwrüldi, sebäbi bu elementi gurnamagyň zerurlygy kesgitlenmedi, şonuň üçin önümleriň ýerinde aç-açan bolmagy üçin alamatlara we belliklere bolan isleg hem üns merkezinde.Abraýly bellik önümçiligi şu wagta çenli ýüze çykdy ...

Jikme-jiklikleri görüň